üzenetküldés

Magyar ökokiadványok, biokönyvek, füzetek

 

Magyarországon az 1980-as évek második felétől indult meg a jogszabály által szabályozott, szigorú feltételrendszer alapján az ellenőrzött bio (öko) organikus gazdálkodás. Ekkor már ötven, száz év telt el azóta, amikor még ismerték a vegyszermentes gazdálkodás módszereit, amikor még – ha nem is így nevezték – biogazdálkodást folytattak. Az agrárképzésben is a monokultúrás, intenzív vegyszeres gazdálkodás vált uralkodóvá.

A környezetkímélő ökológiai gazdálkodást ismertető szakkönyvek, cikkek csak elvétve voltak. Ugyanakkor egyre nagyobb az igény a biogazdálkodás ismeretei iránt. És nem csak az általános ismereteket adó, biokertekben alkalmazható, de speciális szakmai ismereteket adó növényvédelmi, termesztéstechnológiai szakkönyvek iránt is. Az agráregyetemeken is egyre többen választják diplomamunkaként az öko témát. Ezeket az igényeket kielégítendő szükséges volt egy olyan öko (bio) szakmai bibliográfiát összeállítani, mely segítheti a gazdálkodókat, feldolgozókat, fogyasztókat, kutatókat, oktatókat, hallgatókat. Ugyanakkor nem egyszerű feladat, hogy egy ilyen „könyvtárba” mi kerüljön. Ehhez kell az a szakmai, jogi ismeret, mely alapján elkülöníthetők a valódi ökológiai szakmai ismereteket adó kiadványok a nem ilyen ismereteket adó könyvektől.

Öko, ökológiai, bio, biológiai, biotechnológia, öko-fiziológia, bio-medicina, bio-energia, bioáramok, bioipar, bio-ekonómia, bio-ökológia, bioszféra, biodinamikus, organikus, szervesgazdálkodás stb. Olyan kifejezések, melyek egy ökogazdálkodásban, ennek jogi szabályozásában nem jártas könyvtári szakembert elbizonytalaníthat a katalogizálás során. Ezért is fordult az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítványhoz, hogy állítsa össze a hazai, magyar nyelvű öko (bio) gazdálkodással kapcsolatos kiadványok, könyvek, füzetek jegyzékét.

Az ökogazdálkodás speciális szakmai ismereteket igénylő gazdálkodási forma, mellyel foglalkozó szakmai kiadványok is – a gyors tájékozódás és hozzáférhetőség érdekében – a könyvtári rendszerekben is külön elbírálást igényelnek.

 

A magyar öko(bio) irodalom története

A magyar agrár-szakirodalomnak évszázadokra visszanyúló hagyománya van, igazolva a Kárpát-medencében élő magyarságnak a talajművelésben, növénytermesztésben, állattartásban, feldolgozásban, tartósításban kimagasló tudását. Ezek a könyvek, folyóiratok a 19. század végéig, illetve a 20. század elejéig a bio(öko) gazdálkodás irodalmának az ősei voltak, hiszen hál’ Istennek, ismeretlen volt akkoriban még a génmódosítás, az ionizációs besugárzás, a szintetikus növényvédő szerek, gyom-, illetve rovarirtók, hozamfokozók, melyek idegenek a természet organikus rendjétől és az egészséges élettől.

Magyarországon a 20. század végétől, 1983-tól megindult biomozgalom eredményeként megjelent szakcikkek előtt alapművek voltak Raoul Francénak a föld és a növények életéről, illetve a kerti sétákról írt könyvei. Hosszú évtizedek után, 1981-ben fordították le Alwin Seifertnek a Kertészkedés mérgek nélkül c. könyvét. Az igazi áttörést a Biokultúra Egyesület elődjének, a Bio-Klubnak megalakulása hozta. A vegyszer nélküli tudatos biogazdálkodás alapja a szakismeretek megszerzése. Ennek úttörői voltak a Biokultúra Egyesület megalapítói: Seléndy Szabolcs, dr. Sárközy Péter, Frühwald Ferenc, dr. Győrffy Sándor, dr. Mezei Ottóné, dr. Surányi Dezső.

Seléndy Szabolcs szerkesztőként 1983-tól a Kertészet és Szőlészet „Biológiai kertművelés és környezetünk” rovatában rendszeresen közölte a biogazdálkodással kapcsolatos cikkeket, megalapozva a téma hazai szakirodalmát.

A kiadók közül az akkor még Mezőgazdasági Kiadó keretében megalakult Planétás GMK vállalta fel a „Biofüzetek” és néhány bio témájú könyv kiadását. A sorozatszerkesztő Lelkes Lajos és Wenszky Ágnes gondozásában a sorozat 30 füzete jelent meg. Sajnos ezek már csak mint különleges megbecsült ritkaságok magánkönyvtárakban találhatók meg. A teljes sorozat még a Biokultúra Egyesület könyvtárában sincs meg. A sorozat első 4 füzetét Seléndy Szabolcs írta.

Lelkes Lajos és Wenszky Ágnes később sem vált hűtlenné az ökológiához. Már mint a Mezőgazda Kiadó tulajdonosa, Lelkes Lajos vállalta fel a Biogazda kiskönyvtár sorozat megindítását, melynek már 5 kötete megjelent. A teljes sorozat megálmodója, sorozatszerkesztője, Seléndy Szabolcs terve szerint a kiskönyvtár 32 kötetből fog állni. A szerkesztő itt is Wenszky Ágnes.

A Biokultúra Egyesület a német Leben und Umwelt és a Buntstift a.v. alapítványok támogatásával nagy vállalkozásba fogott. 1993. és 1995. között Sárközy Péter és Seléndy Szabolcs szerkesztésében kiadta a Biogazda 1. 2. 3. köteteket. Az összesen közel 900 oldalnyi anyag hosszú ideig a bio (öko) gazdálkodás alapműve volt, a biogazdák „bibliája”.

Az első kötet szerkesztésében is közreműködött a Mezőgazda Kiadó és a Planétás Kiadó (Balla Judit, Lelkes Lajos, Wenszky Ágnes). Sajnos, hogy az Egyesület nem tudta kiadni ezek korszerű, újabb ismeretekkel kiegészített kiadását. Ezek közül már csak a 3. kötet kapható.

Az Egyesület érdeme, hogy a biodinamikus szemlélettel gazdálkodók számára dr. Mezei Ottóné fordításában 1984 óta minden évben kiadta a Thun házaspár által írt Vetési Naptárt. A 2005. évi Vetési Naptár már a Biodinamikus Egyesület gondozásában jelent meg.

2000-ben az akkor már tizedik éve megszűnt biofüzetek mintájára megindította a Biokultúra füzeteket. Még 2000-ben megjelentette a sorozat első két füzetet. A harmadikat már 2001-ben a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért adta ki, az Egyesületnek nyújtott erkölcsi támogatásként.

2002-ben a Sárközy Péter Alapítvány azonos méretű és terjedelmi Biogazda füzetek sorozatot indított el.

Az átfogó tartalmú ökológiai könyvek szerkesztését az Egyesület helyett a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának Ökológiai Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszékének vezetője, Radics László vállalta fel.

2001-2002-ben a Dinasztia Kiadó megjelentette az Ökológiai Gazdálkodás I-II., míg a Szaktudás Kiadó az Alternatív növénytermesztés I-II., tankönyvnek is használható könyveket adta ki.

2004-ben a „Növénytermesztés határok nélkül” és az „Alkalmazkodó növénytermesztés” c. könyvekkel bővítette Radics László professzor az ökogazdálkodásban hasznosítható szakkönyvek sorát.

A Seléndy Szabolcs által 32 kötetesre megálmodott Biogazda kiskönyvtár sorozatból 1999-2009 között csak 10 kötete jelent meg. Az utolsó Paszternák Ferenc Ezerarcú tönkölybúza c. könyve a korábbiaknak már csak a fele terjedelmű.

A Sárközy Péter Alapítvány által a Biokultúra Egyesület Biokultúra füzetek folytatásaként elindított Biogazda füzetek öt számot ért el. Támogatás hiányában 2005 óta csak a kész kéziratok gyűlnek az íróasztal fiókokban.

A Biokultúra Szövetség 2007-ben Alexa László Komposzt kalauzával újra indítja a Biokultúra füzeteket.
2000 első évtizedének második felében Magyarországon – már az Európai Unióban – alig néhány olyan szakkönyv jelenik meg, mely segíthetné az ökológiai gazdálkodókat, vagy az erre a gazdálkodásra átállókat. Talán ez is oka lehetett, hogy ebben az időben csökkent az ellenőrzött ökogazdálkodás területe.

A Szaktudás Kiadó Ház 1997-ben kiadott Seléndy Szabolcs: Biogazdálkodás. könyvét Seléndy Szabolcs és Solti Gábor írta át és adta ki a kiadó Ökogazdák kézikönyve címmel 2005-ben.

A Mezőgazda Kiadó 2008-ban Biokertészkedés címmel adta ki Tamás Enikő Biokertészek c. könyvét.

A Szaktudás Kiadó Ház karolta fel és adta ki Radics László és szerzőtársainak munkáit, melyekkel az ökológiai oktatást, továbbképzést segítették. Ebből az időből megemlíthetjük még Holb Imre, Budai Csaba, Roszik Péter és szerzőtársaik ökológiai növényvédelemmel, Mátray Árpád, Szalay István, Seregi János, Bodó Imre állattenyésztéssel, állatgyógyászattal foglalkozó kiadványait.

Az egészséges táplálkozás témakörben Katona Zsuzsanna, Ránky Edit és Frühwald Ferenc könyvei, írásai segítettek a bioélelmiszerek fogyasztását népszerűsíteni.

A bio témájú folyóiratok közül még mindig a Biokultúra a vezető újság, annak ellenére, hogy ma már csak a címében a régi. Azzal, hogy a kiadó a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft főszerkesztője a Kft. vezetője, a lapmenedzser a szerkesztő bizottság és a rovatvezetők többsége a cég dolgozói, inkább „üzemi” lap lett. Szerencsére a cikkel minőségében nem történt jelentős romlás, de azzal, hogy jelenleg már csak kéthavonta jelenik meg, ugyancsak csökkent a gazdálkodók szakmai információkhoz jutásának lehetősége. A biomozgalomnak pedig már csak a szövetség hírlevele maradt.

Az agrárlapok közül ki kell emelni az Őstermelőt. Következetesen, elkötelezetten minden lapszámban közöl ökológiai témájú cikket, cikkeket, az utóbbi időben pedig felvállalta a Seléndy Szabolcs által szerkesztett BioPORTA-t. (Korábban ez a Magyar Mezőgazdaság mellékleteként jelent meg.) 

Újabb kiadóként a piliscsabai Kétezeregy Kiadó jelentet meg a neves élelmiszertanács-adó-gyógyszerész, Benda Judit gondozásában a helyes táplálkozásról, az élelmiszerekben lévő veszélyekről könyveket.
 
Egyre nagyobb igény és szükség lenne a ma már közel húsz ökológiai kutatással is foglalkozó kutatóhely munkájának koordinálására, eredményeinek közreadására. Ebben úttörő szerepet vállalt és vállal fel jelenleg is a Biokultúra, a biogazdálkodók, környezetkímélők, egészségvédők szakfolyóirata, mely ma már országos hálózatban Seléndy Szabolcs szerkesztésében jelenik meg. (1984-2000. közötti számokban megjelenő cikkek tematikus kigyűjtését elkészítette az Egyesület.) A lap jellegénél fogva azonban nem vállalhatja fel a tudományos műhelyek ökokutatási eredményeinek közreadását.

Ma már egyre több – szinte az összes hazai – agrárszaklap több-kevesebb rendszerességgel helyt ad az ökogazdálkodással, a bioéletmóddal, egészséges táplálkozással kapcsolatos témájú cikkeknek.

Összeállításunkban bár igyekeztünk minden olyan művet feltüntetni, mely az öko (bio) gazdálkodással kapcsolatos, illetve az egészséges életmód és a bioélelmiszerek kapcsolatával foglalkozik, de nem törekedhettünk a teljességre. Ha valakinek birtokában van vagy ismer olyan kiadványt, melynek ebben az összeállításban helye van, kérjük jelezze ezt a Sárközy Péter Alapítványnak.

A listára felvettük a nagyon szép kivitelű, biokertészkedésről szóló könyveket is. Ezeket azonban csak gyakorlott, hozzáértő gazdálkodóknak ajánljuk, akik már szakértelemmel tudják a valódi bio (öko) ismereteket kiválasztani. Ezek a könyvek igényesen szerkesztett, nagyon szép képekkel, rajzokkal illusztrálva éppen a kezdő, a biokertészkedés iránt érdeklődőket célozzák meg. Ezen könyvek szakmai tartalma nem minden esetben felel meg az öko (bio) gazdálkodás feltételrendszerében foglaltaknak.
Ahogy dr. Győrffy Sándor írta a „Becsap a cím” c. glosszájában (Biokultúra 1997. VIII. évf. 7-8. ):

„…veszélyes becsapni a kertészkedőket…, csak a feltételeket betartó termelők kérhetnek ellenőrzött termékeikre minősítést, hogy biotermékként forgalmazhassák kertjük gyümölcseit.”

Javasoljuk ezeket a könyveket, de csak a már felkészült, az öko (bio) gazdálkodás feltételrendszereit jól ismerőknek, akik ha nem is szép képekkel díszített, de a szakmai feltételeknek megfelelő könyvekből szerezték tudásukat. Tehát fordítva. A biokertészek ne ezekkel kezdjék. Ezekkel folytassák.

 

Biogazda könyvek

Biokultúra Egyesület, Budapest.
Felelős szerkesztő: Seléndy Szabolcs

 

Sárközy P. – Seléndy Sz. szerk. 1993. Biogazda 1. Az árutermelő biogazdálkodás alapjai
Sárközy P. – Seléndy Sz. szerk. 1994. Biogazda 2. Szántóföldi és kertészeti növénytermesztés
Sárközy P. – Seléndy Sz. szerk. 1995. Biogazda 3. Állattartás, feldolgozás, géphasználat

 


 

Biogazda kiskönyvtár

Mezőgazda Kiadó Budapest.
Felelős kiadó: dr. Lelkes Lajos
Felelős szerkesztő: Wenszky Ágnes,
Sorozatszerkesztő: Seléndy Szabolcs

 

Barcsák Z. 2004. Biogyep-gazdálkodás
Budai Cs. szerk. 2007. Biológiai növényvédelem hajtató kertészeknek
Csurgó S. 2001. Gyógynövény embernek, állatnak, növénynek
Fishl G. A biológiai növényvédelem alapjai
Füleky Gy. szerk. Tápanyag-gazdálkodás
Mezei O.-né 2000. Biodinamikus kertgazdálkodás
Solti G. 2000. Talajjavítás és tápanyagutánpótlás az ökogazdálkodásban
Paszternák F. 2003. Biozöldségek termesztése
Paszternák F. 2009. Az ezerarcú tönkönybúza
Rasztik V. 2003. Az ökokertek növényvédelme
Szalay L. 1999. Bioméhészet
Szőke L. szerk. 2004. Bioszőlő-biobor
Zámbó S. – Mátray Á. 2001. A biobaromfi tartása

 


 

Biofüzetek

Mezőgazdasági Kiadó Planétás GMK Budapest
Sorozatszerkesztő: Lelkes Lajos, Wenszky Ágnes

 

1. Seléndy Sz. 1983. Biogazda, biokertész. Új gondolkodási és művelési mód kertbarátoknak
2. Seléndy Sz. 1984. Méreg nélkül. Egészségesebb kerteket és kertészeket
3. Seléndy Sz. 1984. Talajművelés másképpen. Komposzttal, talajtakarással
4. Seléndy Sz. 1984. Dombágyásos kertművelés. Családellátás 25 m2-ről
5. Oláh A. 1984. Reforméletmód, -étrend. A természetgyógyászat
6. Sowa, P. 1985. A biokertészkedés elvei, módszerei, irányzatai
7. Franck, G. 1985. Növénytársítás az öngyógyító veteményesben
8. Győrffy S. 1985. A bioveteményes társnövényei
9. Mezei O-né 1985. Biodinamikus szemléletű kertész vagyok
10. Oláh A. 1985. Biogyógyszerek a gyógyító növények
11. Gévay J. 1986. Biotanácsadó a talajról és a tápanyagokról
12. Sowa, P. 1986. Biolevek természetes anyagokból
13. Frühwald F. 1986. Gilisztatenyésztés a biokertben
14. Szendrey G. 1986. A madarak a biokertész növényvédői
15. Szász J. 1986. Bioépítészet környezetbarát építőknek
16. Balogh J. 1987. Bio… Szövetségben a természettel
17. Szabó S. A. 1987. A radioaktív szennyeződés megjelenése biológiai környezetünkben
18. Velich I. 1987. Biológiai védekezés ellenálló zöldségfajtákkal
19. Tóth L. – Honti V. 1987. Környezetkímélő energiaforrás a szélmotor
20. Galambosi B. – Lévai J.
– Örsi A. 1987.
Mérgező növények és egyéb, emberre veszélyes kerti „károsítók”
21. Surányi D. 1988. Régi magyar ellenálló gyümölcsfajták
22. Győrffy S. 1988. Gyógyító munka a biokertben
23. Győrffy S. 1988. Szerszámok a biokertben
24. Mezei O-né 1988. A teljes értékű kenyér
25. Oláh A. 1988. A gyógyító víz
26. Lutz, A. 1989. Hogyan lehetek biokertész?
27. Lutz, A. 1989. 100 jó tanács a biokertészeknek
28. Sziráki Gy. 1989. Növényvédelem a feromonos rovarcsapdákkal
29. Budai Cs.-Polgár L. 1989. Fürkészdarazsak a növényházakban
30. Katona E. 1989. A természetes italokról
Ránky E. 1986. Csírazöldség a natúrkonyhában (számozatlan biofüzet)
Ránky E. 1986. Műzlicsemege a naturkonyhában (számozatlan biofüzet)

 


 

Biokultúra füzetek/kiskönyvek

1. Sárközy P. – Szalay L. 2000. Becses bogaraink. – Biokultúra füzetek 1.
Biokultúra Egyesület Budapest
2. Katona Zs. 2000. Bio-befőzés. – Biokultúra füzetek 2.
Biokultúra Egyesület
3. Sárközy P. – Haraszi N. 2001. Növénytársítások. Rokonszenv és ellenszenv a növények között. – Biokultúra füzetek 3.
Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért, Budapest
4. Alexa L. 2007. Komposzt kalauz. – Biokultúra füzetek
Magyar Biokultúra Szövetség
5. Hajdú E. 2008. Bio csemegeszőlő a házikertben – Biokultúra kiskönyvek
Magyar Biokultúra Szövetség Budapest

 


 

Biogazda füzetek

1. Solti G. – Bodnár Gy. 2002 Biotermények aszalása
2. Nagy Gy.né 2003 Biokalendárium
3. Solti G. 2004 Termelői lista 2004.
4. Solti G. 2004. Magyarország ökogazdálkodása az Európai Unióba történő csatlakozásunkkor
5. Solti G. 2005. Termelői lista 2005.
6. Sárközy P. – Haraszi N. 2012. Növénytársítások. Rokonszenv és ellenszenv a növények között
7. Solti G. Kőzetek és ásványok az ökológiai talajjavításban
8. Solti G. – Ziegler G. 2012. Fűrészpor és fahamu felhasználása
9. Dr. T. Veress Éva Az én biokertem
10. Sárközy P. – Haraszi N. – Cseperkálóné Mirek Barbara Növénytársítások. Rokonszenv és ellenszenv a növények között

 


 

BioPORTA füzetek

Méreg nélküli ötletek, gyakorlati tanácsok kertbarátoknak, kertészeknek, gazdáknak
Szerkesztő: Seléndy Szabolcs

 

A Magyar Mezőgazdaság lap kiadásában megjelent BioPORTA füzetek

1. László Gy. 2010 Öt gyümölcstermő biovédelme (1) – Egész évben óvjuk: cseresznye, meggy, kajszi, őszibarack, szilva
2. Müller P.-né 2010 Egyszerű és nagyszerű – Bio zöldségfélék, gyümölcsök házi feldolgozása, tartósítása
3. Bényei G. 2010 „Öko” kecskék a Diós tanyán – Néhány gondolat kezdőknek, jövendő biogazdálkodóknak
4. dr. Szalay L. 2010 Bio-méhes (1) – Növényt termékenyít, táplál, egészség-őr

 

Az Őstermelő Gazdálkodók Lapja mellékleteként megjelent BioPORTA füzetek

5. László Gy. 2011 Hét gyümölcstermő biovédelme (2) – Egész évben óvjuk: alma, körte, köszméte, ribiszke, szeder, málna, szamóca
6. Zámbó S. 2011 Minden napra egy tojás (biotyúk, biotojás) – Milyen tyúkot válasszunk? Kellemes ól – tágas tyúkudvar
7. Nagy E. 2011 Homoktövis, a gyógyító gyümölcsök királynője – Termesztés, feldolgozás
8. Szásziné H. H. 2011 Bioszőlőt művelünk 1. – A telepítéstől a zöldmunkákig
9. dr. Szalay L. – Czédulás I. 2011 Biomézes (2) – Mitől jobb a bioméz?
10. Rendek L..né 2011 Boldog disznók az ökotanyán – Mangalica tartás és takarmányozás

 

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kiadásában megjelent BioPORTA füzetek (az 1-10-es, újranyomtatott, önálló füzetek is beszerezhetők a Kft.nél)

11. Németh I. – Németh M. 2012 Éltető hansági zöldségfélék – Előtérben a helyi és bio fajták
12. Ács S.-né 2012 Biomódszerek szántóföldön – A kishantosi példa
13. Zámbó S. 2012 Egész évben friss tojás – Háztáji csirkék, jércék, tojótyúkok
14. Szásziné H. H. 2012 Bioszőlőt művelünk 2. – A növényvédelemtől a szüretig
15. Rendek L. 2012 Jó lenne egy kemence! – Udvari és belső kemencék építése, használata
16. Lakó P. 2012 Bio-gyöngyös – Mire jó ez a „vadmadár”?

 


 

Bio Kosár

2006 márciusában jelent meg ingyenes kiadványként a Bio Kosár, az irányadó ökomagazin a Babér Kft. kiadásában (felelős kiadó: Pákozdi Judit). A lap felelős szerkesztője Frühwald Ferenc volt. Ahogy ajánlójában írta: „Az első 100 százalékban biotermékekkel foglalkozó kiadvány” „A Bio Kosárban megjelenő hirdetések kizárólag a Biokontroll Kht szűrője után kerülhetnek a lapba.”

A 2009 januárjában megjelenő szám impresszumában kiadóként már „A rák ellen az emberért a holnapért” Társadalmi Alapítvány szerepelt.Az öt évet megért kiadvány sajnos megszűnt. Követte a BioHolMi.

 


 

BioHolMi

Ingyenes ökomagazin

A Biofairco Kft. jelentette meg 2010 március-áprilisban az első ingyenes ökomagazinját, a BioHolMi-t, melyet mint a környezettudatos fogyasztók iránytűjeként jellemzett. A kiadvány ötletgazdája, felelős szerkesztője Frühwald Ferenc volt.

A 2012 decemberében megjelent lapban a felelős szerkesztős „Számvetés” című írásában jelentette be, hogy a lap nyomtatott formában 2013 januártól megszűnik, de tovább él online változatban www.bioholmi.hu címen.

Frühwald Ferenc 1983 óta elkötelezetten foglalkozik az ökológiai gazdálkodásból származó bioélelmiszerek népszeűsítésével. A Biokultúra újság, a Biofórum magazin, az Ökomarketing, a Biokosár, majd a BioHolMi magazin fűződik a nevéhez. 2009-ben jelentette meg a GIOHOLMI-t a biobevásárlás átfogó kézikönyvét.  

 


 

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kiadványai

1. Drexler D. szerk. 2012 Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete. Trendek és kitörési pontok. Szent István Egyetemen 2012.02.02-án tartott konferencia progamja, összefoglalói, résztvevői
2. Papp O. – Földi M. – Drexler D. – Pászti T. – Dezsény Zs. 2012 50 érv a biogazdálkodás mellett

 


 

Biokontroll negyedéves tudományos szakfolyóirat

(Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.)

 


 

Könyvek, kiadványok

Alexa L.-Dér S. 1998 A komposztálás elméleti és gyakorlati alapjai. - Bio Szaktanácsadó Bt. Budapest
Alexa L.-Dér S. 2001 Szakszerű komposztálás. Elmélet és gyakorlat. – Gödöllő
Alwin, S. 1981 Kertészkedés mérgek nélkül. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
Andrásfalvy A. 1986 Házikertünk biológiai védelme. – Natúra Könyvmagazin, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
Ángyán J. Az európai agrármodell. – Agroinform Kiadó
Ángyán J. – Menyhért Z. 2004 Alkalmazkodó növénytermesztés, ésszerű környezetgazdálkodás. – Szaktudás Kiadó Budapest
Bagi B. Önfenntartó biogazdálkodás. – Mezőgazda Kiadó
Balázs K. – Mészáros Z. 1989 Biológiai védekezés természetes ellenségekkel. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
Bálint Gy. 1986 A biológiai kertészet lehetőségei és korlátai. – TIT
Balogh J. 1987 Bio…
Benda J. 2005 ÖKO Naptár 2006. – Kétezeregy Kiadó Piliscsaba
Bischer R. 2003 Szigorúan bizalmas. A táplálkozástan titkos dokumentumai. – Kétezeregy Kiadó Piliscsaba
Bernáth J. – Németh É. Gyógy- és fűszernövények gyűjtése, termesztése és felhasználása. – Mezőgazda Kiadó
Biermaier, M. – I. Wrbka – Fuchsig 2012 Komposztáljunk. – Mezőgazda Kiadó
Birkás M. szerk. 2001 Talajművelés a fenntartható gazdálkodásban . – Szent István Egyetem Gödöllő
Bodó I. szerk. 2006 Eleven örökség: Régi magyar háziállatok. Agroinform Kiadó
Bockelmann v H. 1990 A talaj él. Biológiai szemléletű talajművelés. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
Borsos Sz. T. 1998 Komposztálás
Bruns, S. 1993 100 ötlet biokertészeknek. – Pesti Szalon – Falu könyv
Bruns, S.-Stammer, J. 1992 Amit nagyapáink még tudtak. – Planétás Kiadó, Budapest
Bruns, S. 2001-2002 Amit még nagyapáink tudtak. 1. 2. 3. 4. – Cicero Kiadó, Budapest
Budai Cs. 1986 Biológiai védekezés a növényházak kártevői ellen. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
Budai Cs. szerk. 2006 Biológiai növényvédelem hajtató kertészeknek. – Mezőgazda Kiadó, Budapest
Carson, R. 1995 Néma tavasz – Katalizátor Iroda Budapest, 1995.
Csiszár M. 2003 Biokertészek kiskönyve. – Szerzői kiadás Marosvásárhely
Darvas B. 2001 Virágot Oikosnak
Dorogi I. szerk. 1991 Környezetbarát gazdálkodás. 2. A biológiai gazdálkodás időszerű kérdései. –Építésügyi Tájékoztató Központ Budapest
Duffy W. 2002 Cukor blues. – Kétezeregy Kiadó Piliscsaba
Grim, H. U. 2001 A leves hazudik. Az ételek szép új világa. - Kétezeregy Kiadó, Piliscsaba
Elzakker v. B. 1990 A biotermesztés Magyarországon. – IFOAM
Fisehl G. szerk. A biológiai növényvédelem alapjai. – Mezőgazda Kiadó
Francé, R. 1925 A föld élete. – Pantheon, Budapest
Francé, R. 1926 Élet a termőföldben, kerti séták. – Athenaeum, Budapest
Francé, R. 1943 A növények élete. – Dante
Franck, G. 1991 Öngyógyító kiskert, harmadik kiadás. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
Franke, W. 2006 Biokert – Az öngyógyító vegyeskert. – Mezőgazda Kiadó, Budapest
Frühwald F. szerk. 1989 Bio Életmód kalendárium. – Biokultúra Egyesület Budapest
Frühwald F. szerk. 1991 Biokertművelés – tények, eljárások, receptek. – Biokultúra Egyesület
Frühwald F. 2008 BioHolmi. Kézikönyv az egészséghez. – ÉKME 02 Kiadó
Füleky Gy. szerk. Tápanyag-gazdálkodás. – Mezőgazda Kiadó
Füleky Gy.-Jakab S. 2005 Környezetvédelem – Talajtan
Gévay J. 1986 Biotanácsadó a talajról és a tápanyagokról. – Mezőgazdasági Kiadó Budapest
Gondor T.-Gyöngyössy  M. 1995 Az árutermelő biotermesztés bevezetésének és elterjesztésének lehetősége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tanulmányterv) – Vállalkozásélénkítő Alapítvány, Agrármarketing Centrum Műszaki Szakértői Iroda, Nyíregyháza
Gyarmathy I. szerk. 1994 Hogyan létesítsünk kapcsolatot a termelő és a fogyasztó között? (Richard Young). – Útmutató az életigenlő biogazdálkodáshoz (Győrffy Sándor). – Életreform Egyesület, Debrecen
Győrffy S. 1996 Naprakész kertünk. – Agroinform Kiadóház Budapest
Győrffy S. 2000 Jegyzet. Ökológiai gazdálkodók alaptanfolyamához. – Szerzői kiadás Budapest
Hamilton, G. 1990 Az Élet Kertje. – Officina Nova KK., Budapest
Heemskerk, J. 1985 A biokertész kalendáriuma. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
Hessoyon, D.G. 1997 Biokertészet. – Park Kiadó
Hintalan Gy. 1998 A mezőgazdaság Más-Napja’98. – Biokultúra Egyesület Kaposvári
Hofmann, U. – Köpler, P. – Werner, A. 2008 Ökológiai szőlőtermesztés. – Mezőgazda Kiadó Budapest
Holb, I. szerk. 2005 A gyümölcsösök és a szőlő ökológiai növényvédelme. – Környezet és Tájgazdálkodás 6. – Mezőgazda Kiadó Budapest
Jánosik Zs. 1989 Egészségesen, olcsón, gyorsan (receptgyűjtemény) – Ararát Budapest
Joly, N. 2006 Az ég és föld szülte bor. A biodinamikus bor termelése és értékelése. – Borbarát
Kahnt, G. 1986 Zöldtrágyázás. – Mezőgazdasági Kiadó Budapest
Katona Zs. 1993 Natúr befőzés. Tartósítószer nélkül. – Planétás Kiadó, Budapest
Katona Zs. 2003 Biogyümölcsök és biozöldségek házi tartósítása.Vegyszerek, konzerválószerek és cukor nélkül. – Golden Book Kiadó Budapest
Kocsis I. 2005 Komposztálás. – Szaktudás Kiadó Ház Budapest
Koháry E. Eleven örökség: Kenyér és kásanövények
Kovács F. – Bodó I. – Seregi J. – Udovecz G. (szerk.) 2006 Őshonos állataink és termékeink, a hungarikumok. – MTA Kiadvány
Köhler M. 2011 Gyűjtemény a 2000-2011 között megjelent publikációkból. – Debrecen
Könczey R. – S. Nagy Andrea 1992 Zöldköznapi Kalauz II. átdolgozott kiadás 1993., átdolgozott kiadás 1997. – Föld Napja Alapítvány
Kreuter, M.L. 1996 Biokert – Holló és társa, Budapest
Kreuter, M.L. 2002 Biokert – munkanaptárral. – Magyar Könyvklub
Kútvölgyi M. Bioételek gabonából
Kürthy Gy. 1997 A bioélelmiszerek fogyasztása Magyarországon (PhD értekezés). – Gödöllő, GATE
Lavelle, Ch. – M. 2004 A biokertészet enciklopédiája. – Jószöveg Műhely Kiadó Budapest
Lechner J. 2005 Gyógynövények, fűszerek a magyar biokertekben. – Szerzői kiadás Budaörs
Lengyel M. 1997 Ökoturizmus és marketing
Lőrincz J. 2002 Biozöldség és virágoszlop minden házban. – Magánkiadás
Lucskai A. 2006 Az ökológiai gazdálkodás. – FVM Képzésiés Szaktanácsadási Intézet
Makkay G. 2008 Ökogazdálkodás
Márai G. 1996 A biogazdálkodás bevezetése. – Szaktanácsadói Kiadványok. 16. Füzet. – GATE-Biokultúra Egyesület
Márai G. 1997 Magyar Biokultúra – 1997 nyár. – Biokultúra Egyesület, Budapest
Márai G. 2003 (Bio) élelmiszerek az ökológiai gazdálkodásból – Élelmiszeripari
vállalkozások kézikönyve 9.2. fejezet (23. pótcsomag). – KIK Kerszöv Jogi és Üzleti Kft. Budapest
Mátray Á. szerk. 2005 Az ökológiai és alternatív állatgyógyászat alapjai. – Mezőgazda Kiadó Budapest
Mátyás E. 2005 A Tokaji hegység geológiája és ásványi nyersanyagai egy geológus életútja tükrében. – szerzői kiadás Mád
Menyhért Z. 1998 Az egészséges táplálkozás és a környezet. – SZIE KTI Jegyzet Gödöllő
Mezei O.-né 1992 Járjak-e a Waldorf úton? 2. bővített  szerzői kiadás, Budapest
Mezei O.-né 2000 A teljes értékű kenyér. – Szerzői kiadás Budapest
Mihalec H. szerk. Biokultúrás receptek (Megjelentek a Biokultúra Újságban). – Biokultúra Egyesület, Budapest
Mokry T. 2001 Az ökológiai gazdálkodás perspektívái Magyarországon az EU integráció tükrében (PhD értekezés). – SZIE, Gödöllő
Mónus B. szerk. 2002 A dió integrált és biotermesztésének kézikönyve.– Szaktudás Kiadó, Budapest
Nagy J. Kultúrnövényeink gyógyhatása
Neumayer É. szerk. 2001 Gyógynövények szárítása korszerűen, napenergiával. – Független Ökológiai Központ, Budapest
Németh A-né 2005 Az Élet csírájában. Segítség több minőségben. – Magánkiadás, Csanytelek
Nyíri L. Az aszálykárok mérséklése a kertészetben.– Mezőgazda Kiadó
Ocskó Z. – Haller G. 2001 Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok. – I-II.– Agrinex Bt. Budapest
Pais I. A mikroelemek jelentősége az életben. – Mezőgazda Kiadó
Paszternák F. 1995 Biológiai termesztés. – Kari Szaktanácsadási Füzetek 4. szám. – GATE Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskolai Kar, Mezőtúr
Paszternák F. 2002 Ökológiai termesztés (zöldség, hajtatott növények és gombák ökotermesztése).– SZIE Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskolai Kar Mezőtúr. – Jegyzet
Paszternák F. Az ezerarcú tönkölybúza. – Mezőgazda Kiadó
Pedrotti W. Gabonafélék. Legfőbb energiaforrásaink
Polhammer E-né Táplálkozzunk egészségesen.– Szaktudás Kiadó Ház
Prónai I. 1999 Különleges és hétköznapi ehető növények. Különös tekintettel a
Magyarországon vadon előforduló növényekre. – Szerzői Kiadás Szeged
Prosznai L. Ehető gyomnövények?
Pusztai Á. – Bardócz Zs. 2006 A genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága.– Természetesen Alapítvány Budapest
Radics L. 1990 Ételek erdő mező növényeiből. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
Radics L. 1999 Takarékos gazdaasszony. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest
Radics L. szerk. 2001 Alternatív növénytermesztés I. – Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest
Radics L. szerk. 2002 Alternatív növénytermesztés II. – Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest
Radics L. szerk. 2001 Ökológiai gazdálkodás I. – Általános kérdések. Növénytermesztés.Állattenyésztés. – Dinasztia Kiadó Budapest
Radics L. szerk. 2002 Ökológiai gazdálkodás II. – Kertészet, Élelmiszerfeldolgozás, tárolás Minőség biztosítás ökonómia és marketing. – Dinasztia Kiadó Budapest
Radics L. szerk. 2003 Növénytermesztés határok nélkül. EU-konform növények termesztése.– Szaktudás Kiadó Ház Budapest
Radics L. 2004 Alkalmazkodó növénytermesztés.– Szaktudás Kiadó Ház Budapest
Radics L. szerk. 2006 Ökológiai gazdálkodás a felsőfokú szakképzés hallgatói számára. –
Szaktudás Kiadó Budapest
Radics L. Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan. – Tankönyv
Radics L.-Seregi J. 2005 Ökológiai szemléletű állati termék-előállítás. – Szaktudás Kiadó Ház Budapest
Radócz L. szerk. 2003 A héjasok növényvédelme. – Szaktudás Kiadó Ház Rt.
Ránky E. 2008 Biokonyha magyaros és keleti ízekkel.– Mezőgazda Kiadó
Rod J. – Hlucky M. – Zavadil K. – Prásli J. – Somssich I. – Zacharda M.  A zöldségfélék betegségei és kártevői
Roszik P. szerk. 1997 Biotermékek előállítása és minősítése. Azökológiai gazdálkodás feltételrendszere. – Bio-Szaktanácsadó Bt., Budapest
Roszik P. 2007 Az ökológiai gazdálkodás Alap-feltételrendszere. – Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Budapest
Roszik P. 2009 Biokert a ház körül. – Magyar Biokultúra Szövetség
Roszik P. 2012 Az ökológiai gazdálkodás Alap-feltételrendszere. – Biokontroll Hungária Nonprofit Kft
Sági F. 1984 Biológiai növénytermesztés. – Agroinform
Sárközy P. 1980 Növényi kölcsönhatások. – Kertészeti Egyetem, Budapest
Sárközy P. 1986 Biogazdálkodás szántóföldön. – Mezőgazdasági Kiadó Budapest
Sárközy P. 1989 Rokonszenv és ellenszenv a növények között.– Biokultúra Egyesület kiadványa, Budapest
Sárközy P. 1992 Humánökológia. – Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem
Sárközy P. 1992 Növényi kölcsönhatások. – Kertészeti Egyetem, Budapest
Sárközy P. – Szőnyi E. 2000 Ökológiai gazdálkodás. A Biokultúra Egyesület Biogazga tanfolyamának jegyzete. – Biokultúra Egyesület
Seitz, W. 2001 Biokert. – CSER Kiadó, Budapest
Seléndy Sz. 1996 Ökológiai gazdálkodás, ökorarmok, ökorégiók. Környezetvédelmi füzetek 17. szám. – OMIKK, Budapest
Seléndy Sz. 1997 Biogazdálkodás, az ökológiai szemléletű gazdálkodás kézikönyve. – Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest
Seléndy Sz. 1996 Ökológiai gazdálkodás, ökorarmok, ökorégiók. Környezetvédelmi füzetek 17. szám. – OMIKK, Budapest
Seléndy Sz. szerk. 2005 Ökogazdák kézikönyve – Szaktudás Kiadó Ház Budapest
Seprős 1986 Környezetkímélő növényvédelem a házi- kertben. – Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
Skenderovic Horváth T. 2008 Egészséges táplálkozás-egészséges élet. – Terra’s Organikus Táplálékért Egyesület. – Szabadka
Solti G. szerk. 2003 Bioéletmód I. – Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért Piliscsaba. – Jegyzet
Solti G. szerk. 2005 Bioéletmód I-II. – Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért Piliscsaba. – Jegyzet
Soós F. 2001 Gabonák dicsérete. – Magánkiadás (94) 444-287
Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleky Gy. Talajtan. – Mezőgazda Kiadó
Steiner, R. A mezőgazdaság gyarapodásának szellem-tudományos alapjai. Előadások 1924-ben Koberwitzben – Genius, Budapest
Steiner, R. 1974 A világ, a föld és az ember. – Genius
Schmid, O.- Hengeller, S. Szelíd növényvédelem. – Ökoszervíz
Schönfelder I.-Schönfelder P. Gyógynövény határozó
Surányi D. 1987 Magyar biokertek a XVII. Században.– Natura
Surányi D. 1988 Biokertészet. – Kossuth Művelődési Központ és Tornacsarnok, Cegléd
Surányi D. 1990 Aszaló napsugár. – Téka
Surányi D. 2002 Gyümölcsöző sokféleség. – Akcident Nyomdaipari Kft., Cegléd
Surányi D. 2006 Szilva. – Mezőgazda Kiadó
Szabó I. 2006 Talajművelés és trágyázás. – Szaktudás Kiadó Ház
Szabó I. 2007 Vetésforgó és öntözés. – Szaktudás Kiadó Ház
Szabó L. 2002 Kertészkedés méreg nélkül. – 17 év a biogazdálkodás szolgálatában. – III. átdolgozott kiadás. – Kiskerti megfigyelések sorozat. – Csongrád
Szabó L. 2003 Vetésforgó és öntözés. – Szaktudás  Kiadó Ház Budapest
Szabó L. 2003 Talajművelés és trágyázás. – Szaktudás Kiadó Ház Budapest
Szabó L. 2004 Vetésforgó és öntözés a növénytermesztésben. – Szaktudás Kiadó Ház Budapest
Szabó L. 2005 Hobbikertészek kézikönyve.– Magánkiadás Csongrád
Szalay I. szerk. Alternatív baromfitenyésztés és -tartás. Mezőgazda Kiadó Budapest
Szalay L. 1992 Méhdoktor. – Hunga-print, Budapest
Szalay L. 2007 Bioméhészet. – Mezőgazda Kiadó Budapest
Szalay L. – Halmágyi L. 1998 Gyógyító mézek és mézelő gyógynövények. – Press-Print K.K. Lacháza
Szalai M. 1991 Halimbai füveskönyv. – Planétás könyvek, Mezőgazda-Planétás Kiadó
Székely, E. B. 2001 Ökológiai egészségkert. – A túlélés könyve. – Élőföld Kft. Budapest
Székelyhidi T. 2004 Alternatív  vidéki vállalkozások szervezése. – Szaktudás Kiadó Ház
Budapest
Szőke L. 2003 A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) „B” Ökológiai
gyümölcstermesztés
Tamás E. 1992 Biokertészek könyve. – Agricola Kiadó, Budapest
Tamás E. 2008 Biokertészkedés. – Mezőgazda Kiadó
Tamás J. szerk. 2008 Agrárium és környezetgazdálkodás
Tar F. 1999 Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése.– Agroinform Kiadó, Budapest
Thyll Sz. Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban.– Mezőgazda Kiadó
Thun, M.-Thun, M.K. Vetési naptár 1984-2004. – Biokultúra Egyesület 2005-2010. Biodinamikus Közhasznú Egyesület
Treben, M. 1990 Egészség Isten patikájából. – Hunga-print Nyomda és Kiadó, Budapest
Treben, M. 1994 Mária Treben új receptjei és élete. – Hunga-print Nyomda és Kiadó, Budapest
Ysanne Spevad 2005 Biokonyha. – Jószöveg Műhely Kiadó
Vermes L. Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás
Visnyovszky T. 1997 Aszalás hagyományos módon és napkollektor segítségével. – Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Miskolc
Weinrich, Ch. 1996 Biokertészet a fuldai apátságban. – Falukertész Falukönyv-Ciceró
Williem, D. 2002 Cukorblues. – Kétezeregy Kiadó, Piliscsaba
Wolfram, F. 2006 Az öngyógyító vegyeskert. – Mezőgazda Kiadó Budapest
Wüstel, J.M. 1998 A rák kezelése természetes gyógymódokkal. – Rák ellen, az emberért a holnapért Alapítvány, Budapest
1995 Hajdú-Bihar megye élelmiszertermelés és feldolgozás fejlesztési terve (Tanulmányterv)– Kertészeti és Élelmiszeripari gyetem, Élelmiszeripari Továbbképzési Osztály, Hajdú-Bihar megyei Vállalkozásfejlesztési Központ
1999 A biológiai növényvédelem és helyzete Magyarországon. – OMFB Ökológiai Intézet.– A Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Miskolc
2000 Öko gazdaság
2003 Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 1-10. In: 9. Zöld és biohulladékok komposztálása. – Köztisztasági Egyesülés munkacsoportja. – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
2005 Demeter gazdálkodási irányelvek. – Magyar Biokultúra           Szövetség
2006 Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok I-II.– Agrinex Bt
2009 Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok 2009.– FVM

 


 

Román nyelvű könyvek, kiadványok

 • Albert I. - Bodis A. – Apahidean M. 2005: Cultivarea ecologică a legumelor. – 2005 RISOPRINT
 • Fitiu A. 2003: Ghidul Legumicultorului în agricultura ecologică.– Editura RISOPRINT Cluj-Napoca 2003
 • Frosa M.G. – Aldescu T. – Man. C.– Toncea I. – Albert I. Tehnologia de creştere a găinilor ouătoare în sistem ecologic. – SC Cortina Bioprod SRL
 • Lőrincz P. 2007:  Ghid legislativ pentru agricultura ecologică.– RISOPRINT Cluj-Napoca 2007.
 • Luca E.-Vârban D. I. – Mihai G. – Bodis A. – Albert I. 2004:  Tehnologii ecologice pentru cultura plantelor.– RISOPRINT
 • Man C. – Bodis A. – Albert I. 2004: Tehnologii ecologice pentru creşterea şi porcinelor.– RISOPRINT
 • Man C. – Bodis A. – Albert I. 2005: Tehnologii ecologice pentru creşterea şi exploatarea bovunelor şi porcinelor. – RISOPRINT
 • Man C. – Man A. 2006:  Igiena piscicolă. – RISOPRINT
 • Man C. 2007:  Zootehnie ecologică. – RISOPRINT
 • Morar M. V. – Rusu T. – Albert I. 2005: Ghid de combatere a buruinenilor în agricultura ecologică. – RISOPRINT
 • Muntean L. S. – Stirban M.– Luca E. – Fitiu A. – Albert I. 2005: Bazele agriculturii ecologice. – RISOPRINT
 • Rusu T. – Albert I. – Bodis A. 2006: Metode şi tehnici de productie în agricultura ecologică (Ecotehnica). – RISOPRINT Cluj-Napoca 2006.
 • Rusu T. – Albert I. – Bodis A. 2007:  Ecotehnica culturilor de camp. – RISOPRINT
 • Solti G. – Rusu T. – Nagy M.– Albert I. 2006:  Utilizarea rumeguşului şi a deşeurilor lemnoase pentru compostare. – RISOPRINT Cluj-Napoca 2006.
 • Stoleru V. – Albert I. 2007:  Cultivarea legumelor cu metode ecologice. – RISOPRINT
 • Vârban D. I. – Vârban R.– Albert I. 2005:  Plante medicinale cultivate şi din flora spontană.– RISOPRINT
 • 1999: Indrumător pentru agricultura ecologică. Condiţiile de atestare a produselor ecologice. – Bioterra Románia 1999.
 • 2001:  Indrumător pentru agricultura ecologică. Condiţiile de producere şi atestare a produselor agroalimentare ecologice. – Bioterra România 2001. Ghid legislativ pentru agricultura ecologică. – 2004 Legislaţia Naţională
 • 2007: Agricultura. Revista de ştiinţă şi practică agricolă. Anul XVI, Numerele 3-4 (63-64) 2007. – Editura Academicpres Cluj-Napoca

 

Román öko irodalom magyar nyelvű kiadványai

 • Csiszár Melinda 2003: Biokertészek kiskönyve. – szerzői kiadás Marosvásárhely
 • Makkai Gergely 2008: Ökogazdálkodás

 

lap elejére

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.