üzenetküldés

A Sárközy Péter Alapítvány éves tevékenységei

Dr. Sárközy Péter professzornak, a Biokultúra Egyesület egyik alapítójának, örökös tiszteletbeli elnökének emlékére, munkásságának megismertetésére és a közös ügyet állhatatosan szolgáló szellemiségének fenntartására alapítványt hoztunk létre. Az alapítványt dr. Solti Gábor kezdeményezésére 2001.06.15-én ifj. dr. Sárközy Péter alapította. A Főv. Bíróság 2001.07.18-án 11.Pk. 64090/2001/2. sz. végzéssel 8311 sorszám alatt nyilvántartásba vette. 2004.02.18-án a Fővárosi Bíróság közhasznú fokozatú alapítvánnyá átsorolta. A Fővárosi Ítélőtábla 1.Kny.52.095/2004/3. számú végzéssel 2004.04.06-án jóváhagyta.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem.

Az alapítvány elsődleges célja a biokultúra nemes ügyének sokrétű támogatása, a Dr. Sárközy Péter professzor által is kijelölt úton és elviség szerint.

Az alapítvány célja a biokultúra terjesztése és ezzel kapcsolatos kiadványok kiadása, kiállítások, konferenciák, tanfolyamok, találkozók rendezése, ösztöndíjak, pályázatok alapítása, az ökogazdálkodás, feldolgozás,  forgalmazás növekedésének elősegítése, ökológiai adatbázis létrehozása, kezelése, a Sárközy Emlékérem évenkénti odaítélése.
Az alapítvány vállalja az ökológiai kutatás területén születő új kutatási eredmények, információk, összegyűjtését, feldolgozását, hogy azok az oktatás és ismeretterjesztés területén közkinccsé váljanak.
Az alapítvány működése során célja megvalósítása érdekében kapcsolatokat tart hasonló, ökogazdálkodást, környezetvédelmi tevékenységet folytató hazai és külföldi alapítványokkal, szervezetekkel, intézményekkel.

Az alapítvány az alapító okirata alapján feladatának tekinti:

 • A biokultúra szellemiségének felvállalását, ismereteinek terjesztését. Ennek érdekében célja a szakterület és a nagyközönség számára az ökológiai kutatás területén születő új eredmények, ismeretek összegyűjtése, feldolgozása és közreadása, hogy azok az oktatás és ismeretterjesztés terén is közkinccsé váljanak.
 • A biokultúra és az ökogazdálkodás ismereteinek terjesztését szolgáló szakmai kiadványok (könyvek, füzetek, periodikák, stb.) létrehozását és kiadását vagy a kiadás támogatását.
 • A biokultúrával, ill. az ökogazdálkodással kapcsolatos tudományos információkat tartalmazó szakmai adatbázis létrehozását és kezelését az ökogazdálkodás, feldolgozás, és forgalmazás növekedésének segítésére.
 • A biokultúra és az ökogazdálkodás ismereteinek terjesztését szolgáló konferenciák, kiállítások, tanfolyamok, találkozók, rendezését és/vagy támogatását.
 • Az ökológiai kutatás és a biogazdálkodás területét művelők számára ösztöndíjak, pályázatok alapítását. Az alapítvány célja, hogy a Biokultúra Egyesülettel közösen Sárközy Péter díjat alapítson, amely díj kétévente kerülne kiadásra. A díjat, a velejáró bronz emlékplakettet és a pénzjutalmat azok nyerhetik el, akik a díj névadójának szellemiségéhez méltóan, alkotó módon járulnak hozzá a biokultúra értékeinek megteremtéséhez, megőrzéséhez vagy népszerűsítéséhez. Az Alapítvány feladata az emlékérem adományozottjának pénzbeli jutalmának biztosítása.
 • Az Alapítvány feladata Sárközy professzor életművének összegyűjtése és gondozása.
 • Az Alapítvány szakmai együttműködésre törekszik a hasonló, az ökogazdálkodás és a környezetvédelem területén tevékenykedő hazai és külföldi intézményekkel, szervezetekkel, alapítványokkal.

Az alapítvány működése során célja megvalósítása érdekében:

 • gazdálkodik vagyonával;
 • szakmai, tudományos információs, szervezési szolgáltatásokat nyújt;
 • korlátozott körben, a meghatározott célokkal összhangban lévő vállalkozási tevékenységet folytat;
 • kapcsolatokat tart hasonló, ökogazdálkodást folytató hazai és külföldi alapítványokkal, szervezetekkel, intézményekkel.

 

AZ ALAPÍTVÁNY FŐBB TEVÉKENYSÉGEI

Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem
Szakmai ismeretek átadása

Az Alapítvány:

 • 2001-2005 között évente összegyűjtötte és kiadta az ökogazdálkodók, termelők címét és tevékenységét tartalmazó Termelői listát.
 • Elindította a Biogazda füzetek sorozatot, melyből öt kötetet jelentetett meg, egyenként 1000 példányban.
 • Szaklapokban (Biokultúra, Őstermelő, AgrárUnió, Európai Unió Agrárgazdasága, Magyar Mezőgazdaság, Bioterra stb.) kb. 380 szak-, illetve ismeretterjesztő cikket jelentetett meg.
 • A 2001-2010.12.31. között az öko adattárat is magában foglaló Solti Adattár 737 tétellel bővült. Ebből kb. 500 tétel bio (öko) témájú anyag.
 • Kiadta a Kertészeti Egyetemen tartott bioéletmód tanfolyamok anyagát.
 • Működteti az alapítvány honlapját.
 • Az alapítvány munkatársai konzulensi segítséget nyújtottak bio témájú egyetemi szakdolgozatok, doktori disszertációk elkészítéséhez.
 • Az alapítvány vezetői előadásokat tartottak biogazda tanfolyamokon, mezőgazdasági szakmai rendezvényeken.
 • Összeállították a Biokultúra és a Bioterra folyóiratok cikkeinek tematikus gyűjteményét (kb. 4500 cikk).
Tanulmányutak, tapasztalatcserék, konferenciák
 • Az alapítvány tagjai Svájcban, Romániában (Erdélyben, Partiumban), Örményországban, Tunéziában szervezett, illetve vett részt szakmai tanulmányutakon, gazdaságokat látogattak meg, találkoztak az adott ország bio (öko) szervezeteinek, illetve állami intézményeknek a vezetőivel, szakembereivel.
 • Az alapítvány minden évben megrendezi a Sárközy Emléknapot, 2003 óta Sárközy Péter Tudományos Emlékülés néven tudományos konferenciaként.
 • Az alapítvány vezetői, tagjai 2001 óta minden évben részt vesznek a Bioterra, a romániai ökogazdálkodók egyesületének konferenciáján.
 • Az alapítvány részt vett a különböző regionális bionapokon, kidolgoztuk a távoktatási biogazda tanfolyamot, melyet az Agrárinfo folyóiratban indítottunk el.
Határon túli programok
 1. Kárpát-medencei bio(öko) szervezetek I. találkozójának megrendezése. A Kárpát-medencei Biokultúra Szervezetek Szövetsége létrehozásának elindítása.
 2. Együttműködési megállapodások, közös pályázatok a határon túli bio szervezetekkel. Közösen szervezett konferenciák, tanulmányutak, tanfolyamok, előadások, kiadványok.
 3. Ökológiai gazdálkodásra történő felkészítés (Románia, Jugoszlávia)
Kereskedelem
 • A Sárközy Alapítvány megszervezte, beindította és a stabilizációig működtette az újpesti biopiacot.
 • Szakmai segítséget nyújtottunk a piliscsabai biobolt és a községi piac beindításához, üzemeltetéséhez.
Pilisi Biokertész Klub
 1. Az alapítvány megszervezte és 2006 januárjától működteti Piliscsabán a Pilisi Biokertész Klubot. Öt év alatt 50 előadást tartottunk, minden évben medvehagyma-túrát, szakmai utakat, gazdaságlátogatásokat, gyógynövény-túrákat, gombatanfolyamot szerveztünk.
 2. Komposztálási tanfolyam rendezése Piliscsabán. Komposztálási ismeretek, kiadványok átadása a helyi iskoláknak, óvodáknak.
 3. Faültetés Piliscsabán, védett Öreg fenyő örökbefogadása, gondozása.
 4. Alginit talajjavító anyag biztosítása Piliscsabán és a környező környezetvédő civil szervezetek tagjainak.
 1. 2011-ben az alapítványhoz csatlakozott a táplálékallergiások klubja.
lap elejére

 

 
web counter
Design: Mihalec Hedvig, 2006.